Admin

Pour les nouveaux membres, et les anciens de retour
Avatar de l’utilisateur
Ibride Son Of Oxayotl
Site Admin
Messages : 562
Inscription : dim. avr. 02, 2017 9:21 am

Admin

Message par Ibride Son Of Oxayotl » jeu. avr. 06, 2017 2:03 pm

Bonjour je suis l'admin. Je peut faire tous les trucs sur le forum.C̫̔͊̑́ͣͮ͠r̥͆̚̕ȃ̊ͧͫͤ̇́͏̝͇̭̯̮͎̭͠i̟̭̬̼̎͗̋͌ͩͤͣͦ͢g̷͍̤͔̣̭̫̝̭ͧ͆ǹ̡̮̍͑͊̌͛͢e̵͇̭̜̠ͯͦ̒ͫz̸̨̬͓̗̠̱̥̗̃͆ͧͬ̍̀̑̌̋͠ ̴͎͙͇͇̺̥ͥ͂̕ḻ͖̦̙̳̝ͣ̃'̬͕̱̈͑͒̇ͧ̾ͯ̉̃̀͢ả̶̺͉̺͖̘̯̘͉̫̚͠d̫̩̩͓̝̦̀̊̒̓ͪm̳̥̪̪̩̹͍̿͊̉ͅͅi̽͂̀ͯͤ̍͏̱̯̞̮̹̭͎̥͠n̡̨͙͙͉̺̩̻͎̤ͩͣ,̣͍̤̝̏͗͡ͅ ̙̹̹͚͕ͣ̔ͬ̔͟c̟̪͍͚̏̉͌ͣ̅̆̎ảͩͯ͑̈́͏̨̼r̥̙̙̱͎̻̱̜͕̋͐͟͡ ̹͓̖ͧͯ́ͦ͐͊͝i̵̸͐ͯ̿̄̿ͤ͏̖͍l̥̪͖̤ͩ̂͂̆ͩ͑͌ ̻̰́̒ͧ͡v̵̢͙̣̉ͬ͑ͫ͜i̝̫̫̭͂̾͛͐̕͞é̬͂̓ͮ́n͆̅́̀̓҉͏̗͕̤̙̩̲͔d̢͉̃̊̑̎ͮ̇̽r̴̬͉̙ͣ̎ͤͦ͌ͩ͢͢aͫ͏̺̺̠͝ ͈̪͇͙ͤ͒̕͝v̨̡̟̣̳̮̣͚̦̱͇̌̏̾̐o̧͍͖̪̣̱̦ͨ̿͑͂̌͜ͅu͚͉̩̮͖ͥ͆s̝̠̓͛̈͗̂͢ ̴̭͕͕̮̫͓̳͓̉̓ͮͪ͜ĉ̡̩̠̼̬̳̳̲ͦ̍͋h̡̑͗͑͏͏͍̹̠ȩ͙́̎̌̂͒̌̅̀͟ṛ͖͑ͤͦ̋́͟c̫̠̘ͥ́ͪ̅ͪ́̀̕h̬̱͈̓̈́͆̀͗̀͢e̴̝͉ͯ͐̂r̶̤̾̏͢ ̵̗̊͢͞ͅp̡̠̳̺̹̩̼̏̓̑̈͌ͬͫ̚͝e̖̠̮̠͐͐n̢͉̬̞͕ͨ̓ͯͭ̇̎͂ͦ͐͟d̗̈́͋̓ͯͧ̍̉åͬ̀͏̷̬͉͈̩̝̺̠͈͘ņ̵̭̪̖̫̤̻͗́ͯ͌̅̊̍̽t̫̦̯̙̤̃ͯ͑̈̍͂̌͜ ̸̞̮̺̹ͤ͑ͤ̂̃v͉̯̖̤́ͮͦͅo̧͐̓ͧͬ̒ͫ̐͐͡҉̱̯̮͈̞t̻͚̑̆̇ͧ̀͟͡r̵̶͙̘̦ͥͅē̫ͦͥ̅ͫ̓ͧ͐͜ ̵̷͈̭̘̳ͣͤͦ̐͌s͕̠͈̳̈̊̓o̢̬̦̖̊̀͛̈m̶̳̻̹̲͉̱̿̈́̃̿͒ͧ̉m͉̝̲͛̌̾̈ͩ͋͢ͅé̺̰͕̺̭͙̥̻ͥ̍̽̔́i̅ͬ̓̊̅҉̤͍̤͔̯̹͇̬ḷ̤͓̭͓̩͖ͥͫͣ̀͡ ͉̺̠͐̈ͬ̕!͓̲̦̼̖̓̉̋̔̌͌͐̓
̶̨̞͚̱͉͙̙͉̞͔ͪ͛ͭ̈́̇ͩ̓̅̀̚C̬͖ͤ̆ͪ͑͆̉͟r̪̓͋͊̔̒ͅà̘͈̹̦̺̝ͯ̇̍͝ͅi̻͚͎̞̦͌̍͐ͩ͆ͧ̚̕͠͡g̗̯̰͇̯̫̠ͥͮ͢n͓̤͕̣̯͕ͣ̈̿͗ė̱̙̈ͬ̓͠͡ẓ̶̮͔̩̙̜̄ͮͣ̎̌̈́̿̐͝ ̩̦̹͔̘̲̊ͥ͐͟l̈́̅͛̔̾̉͏̶̹͖̫̲̜͚͉͈'̢̪͔͕͍̗̌ͯͭ̇̏ͧͮ̃â̻̞͔̪̮̝̙͛͝͠d͐ͨ́̍̊̊҉̴̛͈̪͔m̘͉̠̩̹̟͐̓̎̋̏ͭ̽̀̀͠i̛̠̤̲̤̠̲̳ͨ͝͠n̏̃̀҉̟̬,͎̪͍̪ͯ͗̾ ̹͓ͤ̎ͮ͘c̯͉̟̗̦ͫͩ̆̋ͅa̸̴̹̳̹ͩ̌ȑ̗̣̞̩̙͛ͩͦ̓͛̄̚͠͞ ̵̡̼̪̜̮̯̩͒̑ͯ͌̔͞ͅi̴̟̬̰̝͇͇̜̐͋̍ͤ̎͠l̶͍͓̗̠̠̓̚ ̛̠̱̪̎͋̄ͧ̓͐̓̚͟d͖̝͍͛́ͤ̑̊ͨ̔ͬé̵͕͍͐̿̄͆ͦͣ͐ͣ́t̢̧͂̑̈̎̍̚͏̻͔̞̖̤̟̝ͅr̴̨̭̥͉̻̂͗̈̎ͫ͌̎͘u̘̪̜̘̖͊ͤͣ͡i̶̟͓̩̓̉̇̓ͮ̚͝ŗ̳̮̻̖͎̠̝͂ͯ̽̋ͬͭͦ̉͢ą̖̽̇̂͂̓̕ ̱̯͔̯̟̜̩̬͌̍̕ͅv̡̠̗̦̺̬̐ͥͯͪ́̚ͅò̟͈̤̙͕̯͎̥̉̋̒͛͟sͪ͐̊͡҉̫͇̟̫́ͅ ̵̻̎̿͒ͭͧ̆͟r̞̲͉͙̥̈́͗̅ͤͅè̶̩̯ͤ͜v̴̘̳͕̅͊͂͂̈́̍̃ͫe͇̭̝͍̫̓̎̊̅̃́̕͟s̵̗̭̋ͧ̂̽̓ͬ͋̓ͭ ͈̣͛̓̔ͥ͑ͣ̍̚!͆͊̔͏̭̳͘
̴̬͕͓͓̣͍͈̥̈͛̏̍͟Cͦ̾ͨ͆̒ͫ͏̵̣̝͍̳̱̭r̰̩̺̘̞̽ͫ̓ͬ̔̑̃͢ā̢̘̙̪̟ͤ̆̾͢ͅì͆̌̂̓͒̽͏̲͔̖̗̼̦͖͟g̶̱̭̽ͧ̔̊̓ͫͤ̔̑n̳̖̯̪̬̩̐ͩ̆̓ͤ̇ĕ̛̱͓̲͉͙ͪ͒̿̿̇ͦ̿͡ẓ̵̵̫͎̬ͧ̎͐̋ͤ̑͗ ̷̲̩̞̊̀̆̀l̡̥͖͙͓͛̐͆́̔̌'̙̤͐̈̀ͪ͆͌̕a̶̞ͦ̈́ͯ̓̓͘ͅd̡̨̗͉͙̬͌͒ͦͩͦ͢m̸̺̞̐ī͖̥̞̂͜n̛̻̰̜̗̬͉̈̆ͥ͛ͯ̓͛̀ͅ,̛͉͇͚̝̘̱̖̪̣̾ ͓̬̦̬̥̬͌͊͐ͨ̓̎ͯ̽́͡͡c̴̮̱̯̘̽͋̆͝a͖̮̐̉̀͘r̙̫ͥͧ̅̈͌ͥ̆͐́ ̩̱̔͊̒̏̾̄ͯ̄͞l̨͔̻̼̼̠̮͌́ͪ͒́̄̃͋͢ṵ̻͔̫̭͓̯͙̥͗͊́̔͟͡ĭ̢͓̣͇́͢ͅ ͂ͩ̑͒͡҉̣̱͖n̖͖̜̪͎̖̱̿̎ͩ́͋ͭͤe̪͙̦͈͓̤̟̾̓̉̅̄̅̔͐ ̼̭̬̭̳̈̂̈́v͈̱̙̦͍̯̥̜͇̌̔ͭ͌͗ȏ̩͔̱ͪu̩͎̐ͧͩ̑ͫ̈́̄͡sͮ̒̎ͣͣ̐͏̲̙̞͇̜̹͠ ̶͙̳̓̓̊̒ͩ̿ͨ͊ͨc͈̜̯͎̹̝͈͋r̵̢͖͈͖̤̙͖̜̟̎ͮ̽̓̊̎̿̒͢a̧͓̝̲ͤ̓i̷̗͍̾̑̈ͯn̡̫̼ͮͫͥ̄́̋̎s͍̬̼̹̥̓̔͟ ̴̥̰͈̮͙͔͔̬̐ͪ̔͡͝p͍̱̦͐ͤ̓ͬ́ͮ͟a̺̞͇͙͕̥ͮ͑̀̕s̯̻͍͛̌ͪ ̧̫̟̺͎̗̃͐!̷̝̪̞͖̞̖ͤ̋ͤͫ̓͋ͤ̚
̧̛͈͇̖̳̳̾ͤ̉̉ͦC̩͎̞̟̣̻̝̽̓̋͗ͧͩ̊̚r̴̲̱̼̼ͭ͂́͟å̧͔̞͔͕̭̎͜i̮̹̭͚̪̫͙̓͒͒͋̅́g̪͙͚̠͖̒͂ͯ̏̀̓ͬ͐n̼̯̲̻̬͍͓̑ͦͬ̇ͣe̱̣̻͍̰̹͖ͧ̑̍͊ͭͫ̀z̸͈̙̱͍̰͓̥̳͆ͮ ̶̨̻̊̿͆͛ͅļ̷̨̤̪̤͚̬̗̮͍ͨ̈̉̀̒̿'̛̲̹̬͇̩̏̊̀à̟͉̼͔̬̣͇ͮ̍͌ͮ̐̎d͇̹̫͇͓͍̫ͮ̅̿̃ͅm̸̬͈͊̾̒ĩ̸̸̥̥͎̼̝̈ͥ͠n̢͍̘͉̦̥̬ͯ̔͢͜,̧̭͙̘͒̊͘͞ ̴͍̖̙̇̎̇̋͊̀ͅc̟̥̟̺̼̾̒̇͌͊͘͜a̮͚̋͆̽ͯ͗ŗ̖̉ͯ̿ ͉̭̼̯̦̥̋ͪͫ̃ͫ̇̾̉͐i͚̣̗̙̪̙͖͕ͪ͒ͪ̕͠͞l̴̛̈́͑̆ͥ҉̮̣̱͇̩ ̧̡̤͎̯̰̗̟͖ͥ̾̔̿e̞̬̮͇͋͐̾̔ͪͦ̇s̭͎͎͖̦̟ͬͭ́͡͞ț̫͖̮̞͍̥ͪ̀͂͝ ̭̘̯̟̙̗̉͑ͦ͑͌̇͠ľ̸͔̟'̪̝̝̺̲̈́͋ͫ͜͜a͗ͮ̑́̐̋̊͏̺̲l̶͉̻̞͂͌ͥ̇͜p̘̘̫̥̪̠̋̅̈̀ͅh̢̯̰͇̏͂ͯ̄̚͞ä̖͈̭̲̱̓͑ͯ̀͒ͮ͟͡ͅ ͕̙̦̳̝̂̂̋͂̾ͅͅḙ̣ͤ̆̀͡͞t̯͉̮̮̬͆̐ͪͮ̄ͥ́ ̮̳̮̱͎̯̬͍ͧ̾ͭi̡̓ͩ̾҉̼̦̜̘̖l̸͚̠̣̥͎͖̳ͨ̾̽́͟ ̖͚̻ͩ͗ͮ̈́͋̅͋͘͝e͖̬ͧ͒̊ͣ̀͐̆́͞s̩̹̞͌̽̓ͣ̀͟͞t̵̞̯̣͔͎̏͋̎͊ͣ̚͟͡ ̇̑̈́҉͕̦͟l̰͈̜͙̙̮̏ͯ̂̊ͬ̑͘͜'̱͈͆ͬ͆̽͝ͅo̶̫͐ͨͨ̾̆ͭͣ̅m̜̗͚̝̲̳͕͚̒ͮ̌͜ḛ͙͕̮̲̱̐ͩ͐͛͆́͘͝ͅg̸̣͙̳̲̙̭͕̐͐̎̉̒̃̒̆͜a̽͗̇̍̊̀́͏̡͉͉͙ ̡͖̞̘͚͔̈́̎!̑ͮ͏̕҉̘̠̙̪
̼̬̥͚̯̲͈̍ͅC̡̧̝͈̘̙͓͚̽̇ȓ̫͉̰̑ͯa̯̺͈̮͚̣̩̟͐ͩ͗̕i̛͖̬̫͔̪͉̓̋̉̒ͪ̀̾ͯͥg̺̝̿ͪͥͪͮͣͦ͟͝n̏͌͆ͫ͗҉̷̥̜͖̞̼ė̛̦̭̲͍̯̬̗̰̀z̠̦͙̮͇͓̤͌̑̓ͬ̀̈ͤ̄̕ͅ ̵̩̋͑̈̋̓l̞̤̠̀̓͋̃͆ͩͮͦ'̽ͤ̾͋́͏̵͓̭̥͚͠a̧͚̱̙̥̯̓ͯ̎͞d̟͔̭̹̟̳ͨ͛͝m̥̮͉̄̐͑̐̌̂ͪ͌i̴̛̫̠ͩͫ̈́́̈́̌͡n̫͈̆̃ͫ̔,͍̣̣̰̻̺̒ͯ̓ͬ̾͝ ̶͔̯̲͈̳͙͎͓́͌č͋͂ͨ͊͏̶͓͓̟͙̞̘͖͝a͐̆͏̷͈͓̙͎r̸̗͎͇̟̤ͬ̊̿̅̀͢ ̸̖͉̠̬͛̍ͤ̾̆̈́͒ͮ͝ĩͮ̀҉̸̶̯̠̱̺̲l̷̵̨̺͉̯̉ͭ̋͐ͫ̏ͯ ̴̸̱̣̲͍͋̈́̐͗ͩ͊͆̏̐͡[̡͈̘̱̩̜͖̹͔ͯͯͭ̊̆̆̈́͛ͅé̲̗̫̠̝̃ͧ̓̓̌̒͘d̡͚͐ͬͩi̞̻̯̪̞̻ͫ̄̽ͯ̑t͐͋ͤ҉̷̗̥͕͙̜̣̞̝é̘̩̥̗͈͈̣͈̰̎̄ͩ̽ͩ̇̽̿͘ ̛̘̭̬̣̪̟̬̿ͤ̈́p̾̍̌̉ͯ̅̾̚̚͏̘̰̳͢a̒ͣ͋̌̓̃͋̂͟҉͖̹̣̩̼̦͍ṙ̖̗̫͜ ̧̼̤͖̠̩̮̱̺̆ͧ̅̂̀͒̒̍̀l̓ͨ̍̎͊̾ͧ̇҉͈̝̭̦̙͇͜͠'̸͇̪͔ͫ̃́ͅa̲̺͓̙͓̱̖͂̓̍ͥ̉ͣͦ̈͞ḓ̸̴͙̭̍ͧ̓̃̒̇́m̯͓̤̰̰̹̝̲̫̐̎i̪̤̭̩̰͔ͮͪ́ͅṅ̰̟̫͙͕͍͉̎̒͒ͭ̌́]̢̡͓͓͕͓ͭ͗͒͛

Avatar de l’utilisateur
Joachim
Messages : 489
Inscription : mar. avr. 04, 2017 9:52 am

Re: Admin

Message par Joachim » jeu. avr. 06, 2017 2:05 pm

non, je ne le crains pas.

Avatar de l’utilisateur
Nikky
Messages : 81
Inscription : dim. avr. 02, 2017 8:57 pm

Re: Admin

Message par Nikky » jeu. avr. 06, 2017 2:07 pm

J'ai tout lui :D

Avatar de l’utilisateur
Nikky
Messages : 81
Inscription : dim. avr. 02, 2017 8:57 pm

Re: Admin

Message par Nikky » jeu. avr. 06, 2017 2:09 pm

*lu

Avatar de l’utilisateur
Nikky
Messages : 81
Inscription : dim. avr. 02, 2017 8:57 pm

Re: Admin

Message par Nikky » jeu. avr. 06, 2017 2:09 pm

Triple post OKLM

Avatar de l’utilisateur
Vaginus Empiricus
Messages : 368
Inscription : mar. avr. 04, 2017 6:10 am

Re: Admin

Message par Vaginus Empiricus » jeu. avr. 06, 2017 2:10 pm

No rage de mon téléphone décripteur de codage matrix

Screenshot_20170406-180837.png

Avatar de l’utilisateur
Vaginus Empiricus
Messages : 368
Inscription : mar. avr. 04, 2017 6:10 am

Re: Admin

Message par Vaginus Empiricus » jeu. avr. 06, 2017 2:11 pm

Ça passe trop avec la photo de Joachim ahahah

Avatar de l’utilisateur
Ibride Son Of Oxayotl
Site Admin
Messages : 562
Inscription : dim. avr. 02, 2017 9:21 am

Re: Admin

Message par Ibride Son Of Oxayotl » jeu. avr. 06, 2017 3:19 pm

Vaginus Empiricus a écrit :
jeu. avr. 06, 2017 2:10 pm
No rage de mon téléphone décripteur de codage matrix


Screenshot_20170406-180837.png
Han tu va sur le forum depuis ton téléphone trop la teuhon, tu le vis bien ?

Avatar de l’utilisateur
Sha
Messages : 441
Inscription : lun. avr. 03, 2017 11:30 am

Re: Admin

Message par Sha » jeu. avr. 06, 2017 4:10 pm

Admin pk le forum il est moche ?

Avatar de l’utilisateur
Vaginus Empiricus
Messages : 368
Inscription : mar. avr. 04, 2017 6:10 am

Re: Admin

Message par Vaginus Empiricus » jeu. avr. 06, 2017 4:17 pm

Oui je le vis bien comme ça nikky et moi on poste en simultanéité !

Répondre

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité